AnaSayfa
 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İnşaat Mühendisliği Mesleği

 

Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun inşaat mühendisi, kuracağı yapının dayanıklılığını  sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, işi organize eder ve inşaatı denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden mimar, makine mühendisi, harita mühendisi gibi kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir. İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, yine önemli bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar.

 

İnşaat Mühendislerinin Çalışma Alanları

 

Ülkemizde inşaat mühendisleri, Çevre ve Şehircilik, Orman, Tarım ve Köy işleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de çalışabilirler. Sürekli artan dünya nüfusu ve yapılaşma ihtiyacı göz önüne alındığında, gelecekte inşaat mühendislerine duyulan gereksinimin daha da artacağı düşünülmektedir.

 

İnşaat Mühendisliğinin Uzmanlık Alanları

 

Genel olarak; barınma veya iş amaçlı binaların yapımı, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşıma sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin, incelenmesi ve imalatı ile büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri inşaat mühendisliğinin ilgi alanındaki önemli konulardır.

 

Bu bağlamda inşaat mühendisliği, geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu anabilim dalları başlıca;

 

1. Yapı Anabilim Dalı

 

2. Mekanik Anabilim Dalı

 

3. Geoteknik Anabilim Dalı

 

4. Ulaştırma Anabilim Dalı

 

5. Hidrolik Anabilim Dalı

 

6. Yapım Yönetimi Anabilim Dalı

 

7. Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

 

 

Bu uzmanlık alanları, yöneldikleri uygulamalar itibariyle birbirlerinden ayrılmalarına rağmen, bir yapının temeli, üstyapısı ve statiği ile bir bütün olduğu gerçeği, bu farklı alanların çoğu zaman ortaklaşa çalışmasını zorunlu kılmaktadır.